Báo khoa học công nghệ
Khoa học
Việt Nam có chương trình trọng điểm quốc gia về công nghệ 4.0

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia thực hiện từ năm 2019 đến 2025 gồm các nghiên cứu nhằm hỗ trợ thí điểm đổi mới mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...